نگاهِ آفتاب

زهرا خشک‌جان

جامعه‌شناس و پژوهشگر

 

 

زهرا خشک‌جان، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه کرمان است. حوزه تخصصی ایشان جامعه‌شناسی سیاسی است.

 

از آثار تألیفی:

 

 این رنج یک رنج نیست، اثر شایسته تقدیر در جشنواره فارابی.

 

 

No Internet Connection