نگاهِ آفتاب

سروش دباغ

پژوهشگر حوزه فلسفه و دین

 

 

سروش دباغ پژوهشگر حوزه دین، فلسفه و ادبیات است.

 

از آثار تألیفی:

 

  • در باب فلسفه تحلیلی با محوریت ویتگنشتاین؛
  • ترجمه و شرح رساله منطقی-فلسفی ویتگنشتاین؛
  • سکوت و معنا: جستارهایی در فلسفه ویتگنشتاین؛
  • زبان و تصویر جهان: مقولاتی در فلسفه ویتگنشتاین؛
  • در باب روشن‌فکری دینی و اخلاق؛
  • در سپهر سپهری (شامل شش مقاله درباره شعر و عرفان سهراب سپهری).

 

No Internet Connection