نگاهِ آفتاب

سید محمد بهشتی شیرازی

نویسنده و فرهنگ‌پژوه

 

سید محمد بهشتی دارای کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشکدهٔ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی است.

 

برخی از تألیفات:

 

 

  • فرهنگ‌نامه معماری ایران در مراجع فارسی: اصطلاحات و مفاهیم؛.
  • داستان تهران؛.
  • شیخ بهایی و توپ مروارید؛.
  • احیای طهران؛.
  • زیر دست و پای روزمرگی؛ مجموعه یادداشت‌های کوتاه، جلد نخست
  • کوچه پس کوچه‌های روزمرگی؛ مجموعه یادداشت‌های کوتاه، جلد دوم؛
  • پرسه در عرصه روزمرگی؛ مجموعه یادداشت‌های کوتاه، جلد سوم.

 

 

No Internet Connection