نگاهِ آفتاب

رحمان مشتاق‌مهر

پژوهشگر

 

 

رحمان‌ مشتاق‌مهر دانش‌آموختۀ زبان و ادبیات فارسی است.

 

از آثار تألیفی:

 

  • عرفان و سوررئالیسم از منظر زمینه های اجتماعی
  • انواع ادبی شعر غنایی و حسب حال سرایی
  • مطالعه شکلی و ساختاری داستانهای کوتاه صادق چوبک
  • انعکاس داستان شیر و گاو کلیله و دمنه در ادبیات فارسی
  • عدالت خواهی و قانون گرایی در شعر ادیب الممالک فراهانی
  • نامجویی در شاهنامه
  • نمونه هایی از گونه های بیان شعر سیاسی تا اوایل قرن هفت
  • نمونه هایی از گونه های بیان شعر سیاسی تا اویل قرن هفتم

 

 

No Internet Connection