نگاهِ آفتاب

سید ماجد غروی

پژوهشگر

 

 

سید ماجد غروی پژوهشگری است که در حوزه عرفان نیز کار کرده است.

 

از آثار تألیفی:

  • تحلیل مضامین پارادوکسیکال مولوی بر اساس روش تحلیلی یونگ
  • نسبت میان عشق انسانی و عشق ربانی در اندیشه روزبهان بقلی
  • معرفت شناسی احساس در منظومه عرفانی بهاءولد و مولوی

 

No Internet Connection