نگاهِ آفتاب

ایرج رضایی

نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی

 

ایرج رضایی استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین است.

 

از آثار تألیفی:

 

  • درسنامه زبان و ادبیات فارسی؛
  • ادب و ابد در اندیشه حافظ؛
  • دیگری از نظرگاه مولوی؛
  • برهوت بی معنایی.

 

No Internet Connection