نگاهِ آفتاب

حمیدرضا توکلی

نویسنده و مولوی‌پژوه

 

 

توکلی مولوی‌پژوه و نویسنده است.

 

از آثار تألیفی:

 

  • کتاب: بوطیقای روایت در مثنوی؛
  • پیل و پروانه؛
  • داستان نی؛
  • اندیشه دور و دراز، پیشگام روایت پیشگویانه علمی در ایران؛
  • مولانا و ابلیس امیدوار؛
  • مثنوی و اسلوب قصه در قصه؛
  • تداعی، قصه و روایت مولانا؛
  • حسن آمیزی جانشینی حواس در مثنوی؛
  • حافظ و آشنایی‌زدایی در قلمرو تلمیح.

 

No Internet Connection