نگاهِ آفتاب

تقی آزاد ارمکی

جامعه‌شناس

 

 

تقی آزاد ارمکی جامعه‌شناس و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.

 

از آثار تألیفی:

 

  • اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان از فارابی تا ابن خلدون؛
  • نظریه در جامعه شناسی؛
  • جامعه شناسی ابن خلدون؛
  • اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان از خواجه نظام الملک تا مطهری؛
  • اندیشه نوسازی در ایران؛
  • علم و مدرنتیه ایرانی؛
  • تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام از آغاز تا دوره معاصر؛

 

 

No Internet Connection