نگاهِ آفتاب

اردشیر منصوری

دانش‌آموختۀ فلسفه و فلسفۀ علم

 

 

اردشیر منصوری دانش‌آموختۀ فلسفه و فلسفۀ علم است.

 

از آثار تألیفی:

 

  • از ابر هدایت (آموزه‌های قرآن برای انسان معاصر)؛
  • کتاب، خواندن، نوشتن (کتابچه آموزشی)؛
  • شبکه‌های اجتماعی؛
  • کوهستان پاک و ایمن؛
No Internet Connection