نگاهِ آفتاب

دیروز عصر خیام بود و امــروز عصر «رومی» اســت؛ البته نه برای خــاور زمینان، بلکه برای باختر زمینیان که امر خطیر شناســانیدن مشــاهیرمان را به جمع‌مان بی‌مضایقه بــه عهده گرفته‌انــد و با تبلیــغ بی‌دریغ آن‌هاســت کــه خواب‌رفتگان چندصدساله در سرزمین‌های مشحون از آفتاب تابان و ریگ روان به چهره‌های درخشــانی از اندیشــه و فرهنــگ انســانی توجــه می‌کننــد کــه دیرزمــانی از همین سرزمین‌ها برخاسته‌اند.

No Internet Connection