نگاهِ آفتاب

آیا می‌توان از عنوان «تاریخ اجتماعی مولانا» استفاده کرد؟ آیا چنین عنوانی، اعتبار و ارزش آکادمیک دارد یا فقط یک بازی با واژه‌ها و عبارت‌پردازی صِرف است؟

در دو دهۀ اخیر در غرب، استفاده از عنوان «تاریخ اجتماعی شخصی» باب شده است. نقطۀ اوج رویکرد به فرد در نگرش تاریخ اجتماعی شاید در همین عنوان ظاهر شده باشد. هرچند در عبارت تاریخ اجتماعی شخصی، «تاریخ اجتماعی» دقیقاً چیزی نیست که ما به‌عنوان مورخ اجتماعی می‌فهمیم. به هر روی، کاربرد عنوان تخصصی تاریخ اجتماعی شخصی در یکی از حوزه‌های مهم و فعال اجتماعی رواج یافته است. تاریخ اجتماعیِ شخصی، عبارت است از بررسی روابط اجتماعی که بر رشد و تحول فرد در جریان سیر زندگی‌اش تأثیر می‌گذارند. درواقع، مورخان، تاریخی را که موضوعش بررسی جنبه‌های اجتماعی یک جماعت/ اجتماع یا جامعه باشد تاریخ اجتماعی می‌خوانند، ولی در این زمینۀ اختصاصیِ حرفه ای‌شده، منظور از تاریخ اجتماعی، بررسی تجربه‌های اجتماعی هر فرد در طول زمان است. به بیانی دیگر، تاریخ اجتماعی شخصی، تألیفی است از اطلاعات زندگی‌نامه‌‌ای‌ دربارۀ یک فرد و شامل پرسش‌هایی دربارۀ کیفیت‌ها و قابلیت‌های منحصربه‌فرد یک شخص، معنویات و روحیات، تحصیلات و آموخته‌ها، وضعیت شغلی و درآمدی، سرگرمی‌ها و تفریحات، رویدادهای مهم زندگی، عواطف و احساسات، طرز فکر و سخن‌گفتن او و جز این‌هاست. در سامانه‌های اطلاعاتی مختلف، به این پرونده که از اوضاع و احوال و زندگی شخصی یک فرد تهیه می‌شود، تاریخ- زندگی، داستان- زندگی، زندگی‌نامه‌ یا تاریخ اجتماعی گفته می‌شود.

No Internet Connection