نگاهِ آفتاب

«مثنوی در دوراهی بازگویی و بازآفرینی»؛ نشست اهل فرهنگ برای نقد و ارزیابی کتاب نردبان آسمان

مثنـوی‌ معنوی ‌گواينكه ‌منظومــه‌ای ‌رسا‌ و ‌گوياسـت ‌و در ‌انتقال‌ مراد‌ و‌ مقصود خود عاجز‌ نيســت، ‌اما ‌بــه‌ حكم ‌آنكــه ‌واجد ‌ويــژگی‌ «تداعی ‌در‌ تداعی» ‌اسـت‌ گاهی‌ مخاطب ‌را‌ در‌ حفظ ‌رشـته ‌منطقی ‌روايــت ‌ناكام‌ می‌گذارد و ‌خواننده‌ از ‌تعقيب‌ حكايت‌ بازمی‌ماند. درآميختگی ‌حكايات ‌با‌ مطالب‌ حكمی ‌و ‌تحليلی‌ بر ‌اين‌ پراكندگی‌های ‌احتمالی‌ می‌افزايد. علاوه ‌بر ‌ايـن ‌دو عامل، ‌وجود تعابیر‌ فنی، ‌اشاره‌ به ‌آيات ‌و ‌روايات ‌و نكات ‌تاریخی‌ گاه‌ خواننده ‌را‌ در‌ كشف ‌مراد ‌مثنوی ‌با‌ دشواری‌هایی‌ مواجه‌ می‌كند. در‌ كنار ‌تفاسیر‌ يا‌ شروح‌ مثنوی‌، يکی ‌ديگر ‌از‌ تدابیری ‌كه ‌اهل‌ فرهنگ ‌انديشـيده‌اند ‌تا ‌اين‌ عارضه ‌بالقوه ‌را‌ چاره ‌كند ‌و ‌مخاطبان ‌را‌ در‌ فهم‌ مفاد ‌اين ‌متن ‌ياری ‌رساند ‌برگردان ‌اين‌ منظومه ‌شعری ‌به‌ نثر ‌است.

 

ســنت ‌برگردان‌ مثنوی ‌به‌ نثر ‌البته ‌سابقه‌ای ‌نسـبتا‌ً دراز‌ دارد،‌ اما‌ در‌ دوران‌ متأخر‌‌ اين‌ كار‌ با‌ روند‌ و ‌رواج ‌بيشتری‌ انجام‌ شده ‌اسـت. ‌يکی ‌از ‌نمونه‌های ‌اين ‌عزم‌، ‌كتاب «نردبان ‌آسمان» ‌است ‌كه ‌به ‌همت ‌محمد‌ شــریفی‌ و‌ با ‌ويراستاری‌ محمدرضا‌ جعفری‌ از ‌ســوی ‌نشــر ‌نو‌ روانه ‌بازار ‌فرهنگ ‌شد.

 

«نردبان آسمان» ‌به‌رغم ‌برخی ‌ملاحظات ‌انتقادی،‌ در‌مجموع ‌توجــه ‌مخاطبان‌ و ‌محققان ‌و ‌صاحب‌نظران‌ را ‌به ‌خود‌ جلب ‌كرد.‌ آنچه‌ خواهید خواند ‌نشست ‌نقد‌ و ‌بررسی ‌اين ‌كتاب ‌است ‌كه‌ با‌ حضور ‌مؤلف ‌و ‌ويراستار ‌اثر ‌و ‌برخی ‌از ‌اهل ‌فرهنگ ‌در ‌مؤسسه ‌سروش ‌مولانا‌ برگزار‌ شد. ‌استاد ‌مصطفی‌ ملكيان‌ ضمن ‌آنكه ‌مديریت ‌و ‌هدايت ‌نشست‌ را‌ بر ‌عهده ‌داشتند ‌خود ‌نيز ‌در ‌مقام‌ بررسی‌ كتاب ‌برآمدند.

 

متن کامل این نشست را در شمارۀ نخست نگاه آفتاب، بخش قفسه بخوانید.

No Internet Connection