نگاهِ آفتاب

«مولانا از این "ملت" نبود»؛ گزارشی ‌از‌ سخنرانی ‌زنده‌ياد ‌رضا‌ بابایی‌ در ‌نشست ‌بررسی ‌رمان ‌ملت ‌عشق

رضـا بابایی، مولاناپـژوه، عرفان‌پـژوه و نویسـنده‌ای بـود که هجدهـم فروردیـن امسال در 56سالگی دار فـانی را وداع گفـت. او در جلسات بسـیاری در حوزه شرح مثنوی سخنرانی کرد و درآمدی بــر دین‌شناسـی حافـظ و مولـوی و قرآن ازجمله آثـار اوست.

 

رضـا بابـایی در نشسـتی که در ســال 1397 در دفــتر تبلیغات اسلامی اصفهـان برگـزار شد، بـه نقــد و بررسی رمــان ملت عشــق نوشــتۀ الیف شافاک پرداخت، از آنجـا که مـتن ایـن سخنرانی منتشـر نشـده بود و بـه‌دلیل زنـده نگـه داشـتن نـام ایـن پژوهشگر کشـورمان، در بخـش کتاب مجله، گزارشی از سخنان او آورده‌ایم که بخشی از آن را در ادامه خواهید خواند.

 

برخی از سرگذشت‌هایی که شافاک برای عده‌ای از اشخاص داستان خود رقم زده است با تاریخ سازگار نیست. درست است که از نویسنده رمان توقع نمی‌رود که منابع‌نویسی کند یا سرگذشت‌نامه بنویسد، اما زمانی که پیکاسو در چهره انسان تصرف می‌کند، گرچه چهره معمولی انسان دیده نمی‌شود، اما چیزی فراتر از واقعیت را می‌بینید. با نگریستن به آن تابلو معرفت و درکی جدید از انسان مدرن به شما دست می‌دهد. شافاک‌ با‌ فرهنگ‌ عرفان‌ آشنا‌ نيست‌ و‌ به‌ درک‌ درستی‌ از‌ رابطه‌ شمس‌ و‌ مولانا‌ نرسيده‌ است.‌ مثلاً‌ برای‌ اينكه‌ شمس‌ را‌ فردی‌ عجيب‌ نشان‌ دهد‌ او‌ را‌ به‌ شخصيتی‌ حراف‌ تبديل‌ می‌كند‌، در‌ صورتی‌ که او‌ به‌ سختی‌ سخن‌ می‌گفت‌ و‌ علاقه‌ مولانا‌ به‌ شمس‌ به‌خاطر‌ سخنان‌ او‌ نبود

 

متن کامل این گزارش سخنرانی را در شمارۀ نخست نگاه آفتاب، بخش قفسه بخوانید

 

 

No Internet Connection