نگاهِ آفتاب

از ســال 2009 نشــریه‌ای تخصـصی بــا عنـوان Mawlana Rumi Review آغـاز به کار کرد که به‌طور خاص بـه آثار، مــیراث ادبی، و اندیشـه صوفیانـه و عارفانـه مولانا می‌پرداخت. این نشــریه که در کتابخانه بریتانیا در لندن و با حمایت مؤسسه مولانا در دانشگاه خاورنزدیک قبرس منتشر می‌شد، حاوی مقالاتی به انگلیسی و فرانسه درباره مولانا بود و بــه جرأت می‌توان آن را تنها نشـریه تخصصی مولوی‌پــژوهی در زمان حاضر دانسـت. مبتکر و متولی آن نشـریه، زنده‌یاد لئونارد لویزون بود که با مرگش به سال 2018 آن نشریه هم متوقف شد. کتاب فلسفه وجد که در این مقال نگاهی اجمالی به محتوای مقالات آن می‌اندازیم از آثاری اسـت که بـه همت همـین مولاناپـژوه بـزرگ فراهم آمـد و شــامل مجموعه مقالاتی است که نخسـتین بار به شکل سخنرانی در سـمپوزیومی کــه در پانزدهم و شانزدهم دســامبر 2007 در ترکیه برگزار شد، ارائه شدند.

رضـا بابایی، مولاناپـژوه، عرفان‌پـژوه و نویسـنده‌ای بـود که هجدهـم فروردیـن امسال در 56سالگی دار فـانی را وداع گفـت. او در جلسات بسـیاری در حوزه شرح مثنوی سخنرانی کرد و درآمدی بــر دین‌شناسـی حافـظ و مولـوی و قرآن ازجمله آثـار اوست. رضـا بابـایی در نشسـتی که در ســال 1397 در دفــتر تبلیغات اسلامی اصفهـان برگـزار شد، بـه نقــد و بررسی رمــان ملت عشــق نوشــتۀ الیف شافاک پرداخت، از آنجـا که مـتن ایـن سخنرانی منتشـر نشـده بود و بـه‌دلیل زنـده نگـه داشـتن نـام ایـن پژوهشگر کشـورمان، در بخـش کتاب مجله، گزارشی از سخنان او آورده‌ایم که بخشی از آن را در ادامه خواهید خواند.

مثنـوی‌ معنوی ‌گواينكه ‌منظومــه‌ای ‌رسا‌ و ‌گوياسـت ‌و در ‌انتقال‌ مراد‌ و‌ مقصود خود عاجز‌ نيســت، ‌اما ‌بــه‌ حكم ‌آنكــه ‌واجد ‌ويــژگی‌ «تداعی ‌در‌ تداعی» ‌اسـت‌ گاهی‌ مخاطب ‌را‌ در‌ حفظ ‌رشـته ‌منطقی ‌روايــت ‌ناكام‌ می‌گذارد و ‌خواننده‌ از ‌تعقيب‌ حكايت‌ بازمی‌ماند. درآميختگی ‌حكايات ‌با‌ مطالب‌ حكمی ‌و ‌تحليلی‌ بر ‌اين‌ پراكندگی‌های ‌احتمالی‌ می‌افزايد. علاوه ‌بر ‌ايـن ‌دو عامل، ‌وجود تعابیر‌ فنی، ‌اشاره‌ به ‌آيات ‌و ‌روايات ‌و نكات ‌تاریخی‌ گاه‌ خواننده ‌را‌ در‌ كشف ‌مراد ‌مثنوی ‌با‌ دشواری‌هایی‌ مواجه‌ می‌كند. در‌ كنار ‌تفاسیر‌ يا‌ شروح‌ مثنوی‌، يکی ‌ديگر ‌از‌ تدابیری ‌كه ‌اهل‌ فرهنگ ‌انديشـيده‌اند ‌تا ‌اين‌ عارضه ‌بالقوه ‌را‌ چاره ‌كند ‌و ‌مخاطبان ‌را‌ در‌ فهم‌ مفاد ‌اين ‌متن ‌ياری ‌رساند ‌برگردان ‌اين‌ منظومه ‌شعری ‌به‌ نثر ‌است.

No Internet Connection