نگاهِ آفتاب

فصلنامۀ «نگاه‌ آفتاب» نشریه‌ای عمومی  در حوزه ادبیات عرفانی است که می کوشد 

 با التزام به رویکرد خودشناسی فرهنگی به­ منزلۀ گام نخست حقیقت‌جویی و رضایت‌طلبی، میراث معرفتی و زیستی مولانا را با سه رویکرد معاصرسازی، کاربردی­ سازی و عمومی­ سازی بازخوانی کند.

   

«نگاه آفتاب» فروتنانه و با افتخار می‌کوشد میزبان صاحب‌نظرانی باشد که در مواجهه با مدرسۀ فرهنگی و معرفتی مولانا نفیاً یا اثباتاً سخنی سلیم و سلیقه‌مند دارند.

در این مسیر به «چهره»های دیروز و امروز که عمر گرانمایه را پای پژوهش در باب مولانا نهاده‌اند، توجه خواهد شد.

از زاویۀ دید «حکمت»، آموزه‌های مولانا ارزیابی و روزآمد می‌شود.

«نقد» ناقدان میراث مولوی با توجه ویژه ­ای محل اعتنا قرار می‌گیرد.

در بخش «دیدار» گفت‌وگوی ویژۀ فصل رقم می‌خورد.

در «هنر» سخن هنرمندان و اهل هنر در این حوزه عرضه می‌شود.

«روایت» از رخدادهای ملی و جهانی، در عرصۀ ادبیات عرفانی سخن می‌گوید.

«قفسه» آثار نوپدید در این حوزه را معرفی و تحلیل می‌کند.

«جستار»ها و «تجربه»های زیستۀ اهل قلم در مواجهه با مولانا نیز بخش دیگری از نشریه خواهد بود.

و «همسایه» نیز از بخش‌هایی است که به حضور مولانا در جغرافیای فرهنگی فرامرزی ایران نگاه می‌کند.

 

 صاحب امتیاز این نشریه  مؤسسه فرهنگی-هنریِ سروش مولانا ست.** 

 

No Internet Connection